Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Aktualności - Zobacz starsze

Guide my W@y

W dniach 18-22 sierpnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyła się wizyta przygotowawcza koordynatorki Pani Aleksandry Eleny Iuga związana z projektem „Guide my W@y”. Projekt będzie realizowany w IV kwartale 2014 r. wspólnie z niemieckim partnerem Hochschule der Bundesagentur für Arbeit.


Urząd pracy pomoże 250 bezrobotnym pracownikom oświaty

 

250 bez­ro­bot­nych pra­cow­ni­ków oświa­ty z woj. ślą­skie­go, w tym m.in. na­uczy­cie­li, pra­cow­ni­ków przed­szko­li otrzy­ma wspar­cie z Wo­je­wódz­kie­go Urzę­du Pracy w Ka­to­wi­cach. Pomoc obej­mie za­trud­nia­nie, szko­le­nia i stu­dia po­dy­plo­mo­we.


1367495786.jpg
1362482444.jpg
1362481842.jpg
1362481329.jpg
1356283922.png
1356283972.png
1356284010.png
1356284073.png
1356284127.png
1356284169.png